Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 2 kwietnia 2024
Numer raportu: 12/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 02 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego, w której postanawia, że część kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych w kwocie 2.583.479,80 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 08 kwietnia 2024 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 12 kwietnia 2024 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 12 917 399.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony