Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 28 czerwca 2024
Numer raportu: 20/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 28 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023, w której postanawia, że kwota 3.229.349,75 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 05 lipca 2024 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 11 lipca 2024 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 12 917 399.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony