Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 30 czerwca 2020
Numer raportu: 7/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, w której postanawia, że kwota 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 09 lipca 2020 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 30 lipca 2020 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 743 090.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony