Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Data raportu: 8 stycznia 2016
Numer raportu: 1/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 009 r. Nr 33 poz. 259)

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 08 stycznia 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwały Nr 12/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 559.000 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony