Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018

Data raportu: 2 listopada 2017
Numer raportu: 16/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 7) Statutu Spółki uchwały w sprawie wyboru Kancelarii Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, ul. Krakowska 36/2, 45-075 Opole, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2017 i 2018. Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w trybie obiegowym.

Kancelaria Biegłego Rewidenta K. Szewczyk jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3157.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki bądź Grupy Kapitałowej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony