Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za lata 2015 i 2016

Data raportu: 16 grudnia 2015
Numer raportu: 21/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka, Emitent”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki HORTICO SA podjęła uchwałę nr 2/12/2015 w sprawie wyboru Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wspólnej 40, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2015 i 2016.

Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3644.

Emitent nie korzystał wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony