Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022

Data raportu: 15 października 2021
Numer raportu: 14/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 14.10.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru  Blue Audit 1 Luiza Berg, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 90/5, 52-204 Wrocław do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2021 i 2022.

Blue Audit 1 Luiza Berg jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3819.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony