Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024

Data raportu: 24 października 2023
Numer raportu: 26/2023

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24.10.2023 r. Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia § 20 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Opolska 123 A/2, 52-013 Wrocław do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 i 2024.

GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4225.

Wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony