Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

Data raportu: 15 stycznia 2016
Numer raportu: 2/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2016 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwały Nr 37/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 21 stycznia 2016 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 559.000 (pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem LHRTIC00014. Wyżej wskazane papiery wartościowe notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HORTICO” i oznaczeniem „HOR”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony