Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zakończenie emisji akcji serii C

Data raportu: 8 października 2015
Numer raportu: 17/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO SA („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 15 września 2015 r. Uchwały nr 1/09/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 września 2015 r., zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 7 października 2015 r.
 2. Data przydziału akcji:
  Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów oraz zawarcia umów objęcia akcji serii C, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
  Subskrypcja obejmowała od 150.000 do 559.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 559.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
  Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 3,00 zł za jedną akcję.
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Zapis na akcje serii C złożyło 12 inwestorów.
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte z 12 inwestorami.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
  Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
  Łączne koszty Emisji, w ramach której zostało wyemitowanych 559.000 akcji serii C, wyniosły 77 178,40 zł, w tym koszty:
  a.  przygotowania i przeprowadzenia oferty: 77 178,40 zł,
  b.  wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
  c.  sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
  d.  promocji oferty: 0,00 zł
  Wszystkie powyższe koszty są wartościami netto.
 11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
  Koszty Emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony