Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki

Data raportu: 22 lipca 2015
Numer raportu: 14/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, iż według informacji, które uzyskał w dniu 21.07.2015r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.07.2015 r. dokonał rejestracji zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2015 r.

W Statucie Spółki w § 28 ust. 1 wykreślono pkt 9 (emisja obligacji). W związku z tym § 28 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  5) zmiana Statutu Spółki,
  6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9) wykreślony,
  10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  13) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 ksh.
 2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1, w pkt 2, 4, 5, 6, 7 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
 4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Statut Spółki HORTICO S.A. (tekst jednolity z 09.07.2015 r.)

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony