Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną

Data raportu: 1 lipca 2014
Numer raportu: 10/2014

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2014, Spółka Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), w której HORTICO S.A. posiada 99 udziałów uprawniających do 99% głosów na zgromadzeniu wspólników, zawarła z Syndykiem masy upadłości umowę dzierżawy Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim obejmującą zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na warunkach określonych w umowie, Syndyk oddał od dnia 1 lipca br. do używania i pobierania pożytków Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, a Spółka zobowiązała się do zapłaty czynszu i pokrywania bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym strony umowy zastrzegły możliwość jej skrócenia lub przedłużenia, w szczególności w sytuacji rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Na warunkach określonych w umowie Spółka i/lub HORTICO SA mogą korzystać ze znaku towarowego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim, przy czym nienależyte wykonanie umowy w zakresie uzyskanej licencji i sublicencji zostało zagrożone zapłatą kary umownej w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż może w znaczący sposób wpływać na sytuację gospodarczą Emitenta i jego perspektywy rozwoju.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony